ส่งสินค้าแบบเหมาคัน ส่งสินค้าแบบรายชิ้น คลังสินค้า ผลงานบางส่วน ลูกค้าที่ไว้วางใจ ใบรับรองคุณภาพ ติดต่อเรา
 
ติดตามพัสดุ
เส้นทางจัดส่งพัสดุ
เงื่อนไขการจัดส่ง
 
เรื่องอื่นๆน่าสนใจ
การรับรองมาตรฐาน
ร่วมงานกับเรา
คลิกเพื่อนกับเรา
 
กดถูกใจ เพื่อติดตามเพจ และผลงานของเรา
 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
1. คำจำกัด ความ
A.         “NP96Express” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง บริษัท เอ็นพี 96 เอ็กซ์เพรส จำกัด พนักงาน ผู้รับเหมาช่วงและตัวแทน
B.         “คุณ” หรือ “ของคุณ” หมายถึง ผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งของ
C.         “ผู้ส่ง” หมายถึงบุคคลหรือบริษัท ที่จัดส่งพัสดุแก่เรา
D.         “ผู้รับ” หมายถึงบุคคลหรือบริษัท ที่รับพัสดุจากเรา เขา / เธออาจเป็นผู้รับมอบเอง หรือบุคคลอื่น ณ ที่อยู่ของผู้รับมอบ หรือสำนักงานบริหาร / นิติบุคคลตามที่อยู่ของผู้รับมอบ
E.         “พัสดุ” หมายถึงบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อทั้งหมดที่ส่งให้แก่และรับโดยเราเพื่อการขนส่งภายใต้ 1 ใบนำส่งสินค้า
F.          “วันทำงาน” หมายถึงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ในราชอาณาจักรไทย

2. การจัดส่งพัสดุ
A.         ทาง NP96Express จะมีการเข้า จัดส่งพัสดุ 3 ครั้งใน 7 วันทำการ และผู้รับสามารถเลื่อนวันจัดส่งได้ในช่วง 7 วันทำการนั้น  ในกรณีที่การจัดส่งล้มเหลว เนื่องจากผู้รับปลายทางไม่สะดวกรับพัสดุ ณ ที่อยู่ที่ระบุไว้ทางบริษัทจะนำส่งพัสดุ อีก 2 ครั้ง ในวันทำการของบริษัท
B.         ในกรณีที่การจัดส่งรอบที่ 3 ล้มเหลวหรือไม่สามารถจัดส่งได้ทางบริษัทจะนำส่งพัสดุคืนกลับไปยังผู้ส่งต้นทางและถือว่าการจัดส่งสำเร็จสิ้นแล้ว (“Return to Sender” หรือ RTS)
C.         จากข้อ 2(a) ในกรณีที่การส่งครั้งที่ 3 ล้มเหลวหรือผู้รับขอเลื่อนการจัดส่งเลย 7 วันทำการ ทางบริษัทจะตีพัสดุกลับไปยังผู้ส่งต้นทางทันที และจะมีการนำส่งพัสดุคืนไปที่ยังผู้ส่งพัสดุ 2 ครั้ง และถ้าการนำส่งพัสดุคืนครั้งที่ 2 ล้มเหลว ทางบริษัทจะส่งพัสดุนั้นกลับไปที่ จุดรับส่งพัสดุที่รับไว้จากต้น ทาง และจะจัดเก็บพัสดุไว้ให้อีก 7 วันทำการซึ่งหากทางบริษัทไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากต้นทาง ทางบริษัทมีสิทธิยกเลิกพัสดุดังกล่าวและถือว่าการให้บริการนั้นสำเร็จสิ้น
D.         ในกรณีที่ผู้ส่งขอเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการจัดส่งสำหรับพัสดุที่ถูกจัดส่งคืน หลังจากบริษัทได้
พยายามจัดส่ง 2 ครั้ง ซึ่งการจัดส่งคืนประเภทนี้อยู่เหนือความรับผิดชอบที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ทางบริษัทจะคิดค่าจัดส่งไปยังผู้ส่งต้นทางเมื่อการจัดส่งสำเร็จ เพราะถือว่าเป็นการจัดส่งพิเศษนอกเงื่อนไขของบริษัท

3. การสูญหายหรือเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นกับพัสดุ
A.         ในกรณีที่พัสดุสูญหายหรือมีการชำรุดและอยู่ในเงื่อนไข 3(c),  NP96Express ยินยอมรับผิดชอบค่าพัสดุสูญหายหรือเสียหาย ตามมูลค่าจริงหรือไม่เกิน 2,000 บาท
B.         กรณีมีความประสงค์ที่จะประกันสินค้ามากกว่า 2,000 บาท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อประกันเพิ่มเติม ค่าบริการคิดเป็น 1% ของมูลค่าพัสดุ มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
C.         ทาง NP96Express จะถือว่าผู้ส่งยินยอม ณ ตอนส่งมอบพัสดุให้สาขาว่าได้จัดเตรียมและส่งสินค้า ที่อยู่ในกฎและข้อบังคับที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้ในระเบียบการบรรจุพัสดุข้อ 6 และถ้าไม่ได้เป็นไปตามระเบียบการทาง NP96Express จะขอสงวนสิทธิ์การเคลมพัสดุไม่ว่าจะเสียหาย หรือสูญหาย
D.         พัสดุจะถูกตีว่าหายและเข้าเงื่อนไขการเคลมได้เมื่อ (1)  ส่งให้ผู้รับไม่ได้ หรือ (2) ตีกลับไปยังผู้ส่งไม่ได้ภายใน 15 วันในบริเวณกรุงเทพ และ ปริมณฑล และ 21 วันในบริเวณพื้นที่ต่างจังหวัด นับตั้งแต่วันที่พัสดุถูกนำเข้าระบบ

4. ความรับผิดชอบของเรา
A. ในกรณีที่เกิดการจัดส่งสำเร็จแต่ล่าช้าซึ่งใช้เวลาเกินกว่าวันที่จัดส่งโดยประมาณ ทางNP96Express ขอแจ้งว่าวันที่จัดส่งที่กำหนดเป็นเพียงการประมาณเท่านั้นและไม่มีการรับประกัน ขณะที่เราพยายามส่งมอบพัสดุอย่างเหมาะสมตามตารางเวลาการจัดส่ง เวลาจะไม่ถือเป็นสาระสำคัญในแง่ของการจัดส่งพัสดุ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากความล่าช้าในการจัดส่ง
B. ทางNP96Expressจะไม่รับผิดชอบกับการสูญหายหรือเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมของบริษัทได้ เช่นภัยธรรมชาติ สงคราม การก่อการร้าย ฯ ลฯ

5. พัสดุที่ไม่อนุญาติให้จัดส่ง

 • สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุที่มีสารพิษปนเปื้อน วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน
 • แบตเตอรี่รถทุกชนิดประเภทใช้งานแล้ว
 • สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
 • ซากมนุษย์หรือสัตว์ชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ
 • บัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัตรเงินสด
 • ร่างหนังสือ ต้นฉบับม้วนฟิล์ม หรืองานศิลปะ
 • สินค้าวัตถุโบราณ หรือ สิ่งของที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องแก้ว เครื่องเพชร เครื่องประดับ (ทอง เงิน พลอย)
 • เอกสารส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล เช่นบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น หรือเอกสารที่ข้อมูลเป็นความลับ
 • สินค้าที่ต้องอยู่ในอุณภูมิพิเศษ
 • ยาสูบทุกชนิด บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • พัสดุที่ต้องการให้เราได้รับใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง การนำเข้าหรือส่งออก
 • พัสดุที่หีบห่อไม่เรียบร้อย ไม่ได้ถูกบรรจุอย่างถูกต้องและพอเพียง

ทาง NP96Express จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในกรณีที่เกิดการเสียหาย สูญหาย หรือล่าช้าถ้าสินค้าในพัสดุเข้า ข่ายอยู่ใน ชนิดพัสดุที่ไม่รับจัดส่ง และสามารถยกเลิกการจัดส่งทันทีและไม่ให้การตอบแทนใดๆ

การละเมิดกฎหมายจะถูกรับผิดชอบโดยผู้จัดส่งทั้งสิ้น

6. พัสดุที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ ในกรณีชำรุด เสียหายหรือสูญหาย

 • อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง
 • อาหารที่เน่าเสียง่ายอาหารสดหรืออาหารดิบรวมถึงอาหารที่บรรจุหีบห่ออย่างดีซึ่งอาจมีกลิ่น ไม่พึงประสงค์ (เช่น ทุเรียน กะปิ)
 • เครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เช่นกระป๋องน้ำอัดลม ขวดแก้ว ขวดเบียร์ หรือขวดไวน์
 • เช็ค, บัตรกำนัล คูปอง วอชเชอร์ บัตรของขวัญต่าง ๆ
 • เอกสารที่มีมูลค่า เช่นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารสำคัญที่ไม่สามารถคัดลอกใหม่ได้
 • ตัวอย่างการเพาะเชื้อหรือผลทางการ ผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
 • สิ่งมีชีวิต สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด วัตถุโบราณ อาหาร ยา ผลไม้ ของเหลวทุกชนิด วัตถุไวไฟ และวัตถุอันตรายต่างๆ
 • สิ่งที่มีมูลค่าประเมินไม่ได้ หรือไม่สามารถหาทดแทนใหม่ได้ เช่น วัตถุโบราณ เอกสาร เครื่องชาม รูปภาพ งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น
 • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน ครีม ซีรั่ม เจล ฯลฯ
 • เซรามิก, สิ่งของที่แตกหักเสียหายง่าย, แก้ว
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • พัสดุที่ไม่ได้ถูกบรรจุอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ป้องกันความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง ตามเงื่อนไขข้อ 6

** หากเกิดข้อโต้แย้งใดๆ โดยพบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ข้างต้น ทาง NP96Express ขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแม้จะได้ทำการบรรจุอย่างแนะนำก็ตาม

7. ระเบียบการบรรจุพัสดุ ที่ถูกต้องและเพียงพอ
A. บรรจุภัณฑ์ภายนอก
พัสดุจะต้องมีการคลุมสินค้าทั้งหมด และไม่มีบริเวณที่สินค้ามีความเสี่ยงต่อการขนส่งสินค้า จะต้องถูกห่อและบรรจุอย่างปลอดภัย และทาง NP96Express จะไม่รับผิดชอบต่อพัสดุที่ฉีก เปื่อยหรือไม่สมบูรณ์

B. บรรจุภัณฑ์ภายใน
บรรจุภัณฑ์ภายใน จะต้องมีความแน่นหนาและไม่ทำให้สิ้นค้าเคลื่อนไปมาได้ทางเราแนะนำ ให้ใส่กระดาษ โฟม หรือวัสดุกันกระแทกเข้าไปให้เต็มพื้นที่

C. การขนย้ายพัสดุ
พัสดุจะต้องถูกแพ็คให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อที่จะสามารถรับการกระแทกได้ในการ ขนส่งปกติ อย่างเช่นการตกจากโต๊ะที่ความสูง 75 ซม

D. การติดฉลากที่อยู่และแสต็มป์
จุดรับพัสดุจะต้องรับรองว่าบริเวณภายนอกของพัสดุจะต้องไม่มีที่อยู่เก่าหรือแสตมป์ เก่าติดอยู่

E. ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะต้องถูกปิด และถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ ก่อนนำมา จัดส่ง

F. ขวดและของเหลว
เมื่อส่งขวดหรือของเหลวโปรดว่างไว้ในตำแหน่งตั้งตรงและปิดผนึกเพื่อป้องกันการหกใน กรณีที่มีการรั่วไหล

G. เซรามิก / ของเปราะบาง / แก้ว
ในการห่อหรือบรรจุของในหมวดนี้ การห่อควรมี กระดาษกันกระแทกหรือแผ่นกันกระแทกพันไว้อย่างน้อย สามชั้น ก่อนนำไปใส่กล่องอีกครั้ง และไม่ควรให้มีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ในกล่องเพื่อกันการเคลื่อนไหวในบรรจุภัณฑ์ และจะต้องแจ้ง คนขับ ณ ตอนรับของเพื่อการขนย้ายพัสดุด้วยความระมัดระวัง

H. สินค้าสีขาว
ต้องมีกล่องหรือกระดาษห่อชิ้นพัสดุอย่างมิดชิด เพื่อกันกระแทกและเพื่อกันความเสียหายที่ สามารถเกิดขึ้นในช่วงขนย้าย

I. สินค้ามูลค่าสูง
พัสดุมูลค่าสูงจะต้องถูกแจ้งให้คนขับทราบ ณ จุดที่ทำการเข้ารับ เพื่อการขนย้ายที่ปลอดภัย

8. การยื่นข้อร้องเรียนหรือการเคลม
A. ทาง NP96Express จะรับเคลมการสูญหายและเสียหายที่ถูกส่งเรื่องมาภายใน 14 วันหลังจากการส่งสำเร็จหรือหลังจากการเคลมได้ถูกแจงว่าสูญหายหรือเสียหายจากทางบริษัท
B. ความรับผิดชอบของทางบริษัทกับพัสดุใดๆนั้น มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการสูญหาย หรือ เสียหายของพัสดุชิ้นนั้น ๆ กรณีสูญหายหรือเสียหาย ตามมูลค่าจริงไม่เกิน 2,000 บาท กรณีมีความประสงค์ประกันสินค้ามากกว่า 2,000 บาท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อประกันเพิ่มเติม
C. การเคลมจะต้องประกอบไปด้วย

 • แบบฟอร์มการเคลมที่กรอกเสร็จสมบูรณ์
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอรต์สำหรับคนต่างชาติ หรือ สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท
 • เอกสารยื่นยันมูลค่าสินค้าที่ต้องแนบมากับเอกสารเคลมจะต้องเป็นใบกำกับภาษีหรือ รายการโอนที่ได้มีการซื้อขายในมูลค่าที่ต้องการเคลม และชื่อผู้รับและโอนเงินจะต้อง สามารถระบุตัวตนได้พร้อมกับสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ทางบริษัทโอนเงินคืนให้
 • ถ้าเคลมเกิดเนื่องจากความเสียหายของพัสดุ ให้แนบรูปสินค้าและภาพการแพ็คมาด้วย

D. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเคลมเฉพาะลูกค้าที่มีใบเสร็จเท่านั้น

   

 

   

   บริษัท เอ็นพี96เอ็กซ์เพรส จำกัด
   NP96EXPRESS CO., LTD.
   เลขที่ 36/19 หมู่ 5 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย นนทบุรี
   สำนักงาน 02-194-6195 
   E-mail : np96express@hotmail.com

   2017 © NP 96 Express. All Rights Reserved.